Majątek Spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na 4.600 (cztery tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Informacje o stanie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dzień: 31.12.2019 r.

w tys. złotych
Aktywa 6 703
A. Aktywa trwałe 1 869
    I. Wartości niematerialne i prawne 138
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 619
        1. środki trwałe 1 619
            a. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 273
            b. pozostałe środki trwałe 1 346
        2. środki trwałe w budowie 0
        3. zaliczki na środki trwałe w budowie 0
    III. Należności długoterminowe 0
    IV. Inwestycje długoterminowe 0
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112
B. Aktywa obrotowe 4 834
    I. Zapasy 168
    II. Należności krótkoterminowe 627
    III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) 3 954
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85
Pasywa 6 703
A. Kapitał własny 5 542
    I. Kapitał podstawowy 2 300
    II. Kapitał zapasowy 4 704
    III. Zysk (strata) netto -1 462
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 161

Start typing and press Enter to search