Majątek Spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na 4.600 (cztery tysiące sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Informacje o stanie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na dzień: 31.12.2018 r.

w tys. złotych
Aktywa 8 187
A. Aktywa trwałe 2 061
    I. Wartości niematerialne i prawne 183
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 768
        1. środki trwałe 1 688
            a. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 221
            b. pozostałe środki trwałe 1467
        2. środki trwałe w budowie 80
        3. zaliczki na środki trwałe w budowie 0
    III. Należności długoterminowe 0
    IV. Inwestycje długoterminowe 0
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110
B. Aktywa obrotowe 6 126
    I. Zapasy 141
    II. Należności krótkoterminowe 836
    III. Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne) 5 071
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78
Pasywa 8 187
A. Kapitał własny 7 004
    I. Kapitał podstawowy 2 300
    II. Kapitał zapasowy 6 475
    III. Zysk (strata) netto -1 771
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 183

Start typing and press Enter to search